ශීතකරණයක් විකිනීමට ඇත - Refrigerator for Sale

Panadura, Kalutara, LK 25000.00 LKR

10 months ago Used Buy ID #1302

Description

මෙම LG Express Cool ශීතකරනය විකිනීමට තිබේ. Rs.25,000. වැඩ කරන තත්වයේ ඇත. මිළ ගනන් කතා කල හැක. 0718896727